Výchovný poradce

Mgr. Šárka Pixová  

konzultační hodiny:

po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

 

telefon: 720 979 358

             387 318 864 (spoj.)

místnost: kabinet č. 28 (I. stupeň, přízemí)

e-mail: spixova@zskucb.cz

 

Výchovný poradce:

  • pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP a SPC
  • věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním
  • ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky a podává návrhy na další péči o tyto žáky
  • podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
  • koordinuje nápravnou péči
  • informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí
  • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb
  • spolupracuje se školním psychologem a metodikem primární prevence na základní škole
  • s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR a krizovým centrem