Školní speciální pedagog

Mgr. Lenka Doulová  

konzultační hodiny:

po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

telefon: 387 318 864 (spoj.)

místnost: pracovna č. dveří 47 (II. stupeň, 2. patro)

e-mail: ldoulova@zskucb.cz

 • Podílí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálněpedagogické péče.
 • Identifikuje žáky s potřebou podpůrných opatření a realizuje na škole výuku předmětů speciálně pedagogické péče.
 • Provádí, event. zajišťuje krátkodobou i dlouhodobou individuální práci se žákem (speciálněpedagogické vzdělávací činnost, reedukace).
 • Participuje na vytváření individuální vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory s třídními učiteli a asistenty pedagoga.
 • Průběžné vyhodnocuje účinnost navržených podpůrných opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje jejich úpravy.
 • Aktivně komunikuje a spolupracuje s ostatními členy školního poradenského pracoviště (zejména s výchovným poradcem a školním psychologem). 
 • Poskytuje konzultace a vedení žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci nadaní, žáci se zdravotním postižením, s vývojovými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, s poruchami pozornosti – ADD, ADHD, PAS nebo se žáky neprospívajícími z jiných důvodů – dlouhodobá nemoc, sociální znevýhodnění, nedostatečná znalost českého jazyka apod.) 
 • Navrhuje úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů pro žáky se SVP 
 • Komunikuje s rodiči žáků (zákonnými zástupci) a konzultuje navržená podpůrná opatření. 
 • Poskytuje konzultační a poradenskou činnost pro rodiče žáků (zákonné zástupce). 
 • V případě potřeby spolupracuje s PPP, SPC a dalšími poradenskými zařízeními.
 • Vede písemnou dokumentaci o své činnosti.