Školní metodik prevence rizikového chování žáků

Mgr. Lukáš Pojsl  

konzultační hodiny:

po předchozí telefonické, osobní nebo písemné domluvě

telefon: 387 318 864 (spoj.)

místnost: kabinet č. 59 (II. stupeň, 1. patro)

e-mail: lpojsl@zskucb.cz

 

Úloha školního metodika prevence

Metodik prevence se zaměřuje na preventivní práci s třídními kolektivy, na vyhledávání problémových projevů chování. Připravuje a realizuje aktivity zaměřené na problematiku prevence rizikového jednání, úzce spolupracuje s vedením školy a s celým pedagogickým sborem i s odbornými pracovišti, které působí v prevenci.

Předcházení rizikovým jevům v chování žáků zejména v těchto oblastech:

 • Záškoláctví
 • Šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus
 • Kriminalita
 • Užívání návykových látek – tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky
 • Patologické hráčství


Rozpoznání a zajištění včasné pomoci v těchto případech:

 • Domácí násilí
 • Týrání a zneužívání dětí
 • Ohrožování mravní výchovy
 • Poruchy příjmu potravy – mentální bulimie, mentální anorexie


Cíl prevence rizikového chování žáků:

 • Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, osvojování si pozitivního sociálního chování prostřednictvím smysluplného a organizovaného využívání volného času.
 • Zabránění výskytu rizikového chování a omezení škody způsobené takovýmto případným chováním mezi žáky školy.


Na školního metodika prevence se mohou kdykoli obrátit žáci i rodiče, kteří potřebují pomoc či radu ve výše uvedených oblastech. Jednání s rodiči i žáky je naprosto diskrétní. Snahou školy je zabezpečit co nejpříznivější školní klima, chceme, aby se ve škole cítili všichni žáci dobře a bezpečně.

 

Některé další informace k uvedeným oblastem najdete v přloženém dokumentu a na následujících otkazech.

www.zastavsikanu.cz

www.nntb.cz

Dokumenty