Informace o školské radě

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na odvolání ředitele, podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Dle volebního řádu vydaného MM Č. Budějovice má rada 3 členy, volené na 3-leté období. Z toho je jeden zástupce zřizovatele, jeden zástupce rodičů (zákonných zástupců) a jeden zaměstnanec školy zastupující v radě pedagogické pracovníky.

Složení rady:

člen rady koho zastupuje kontakty
Mgr. Martin Rak (předseda rady)  ZŠ a MŠ Kubatova rakmar@zskucb.cz
Mgr. Jan Boršovský rodiče žáků  
Mgr. Adéla Ruiderová zřizovatele  

 

Dokumenty