AKTUÁLNĚ

Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020

30.06.2020

Aktuální informace k nástupu dětí do mateřské školy

Přítomnost dětí v MŠ od 25. 5. 2020

Účast dětí na vzdělávání je dobrovolná.

Při provozu mateřské školy bude platit:

 • provoz mateřské školy bude probíhat 6.00 -16.30 hod.
 • školní stravování zajišťuje ŠJ – pravidla viz. příloha Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 ,
 • RODIČE  PŘIHLÁSÍ  DÍTĚ  KE  STRAVOVÁNÍ VE  ŠJ do 20. 5. 2020 !!!
 • rodičům, kteří si ponechají dítě v domácí péči, bude odpuštěna platba školného do 30. 6. 2020
 • povinné předškolní vzdělávání není v této době vyžadováno, děti jsou automaticky omluveny

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky
 • dodržování rozestupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Příchod do mateřské školy a pohyb před mateřskou školou

 • minimalizovat shromažďování osob před školou, dodržovat rozestupy 2 metry, povinnost zakrytí nosu a úst rouškou
 • pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy

 • děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • dospělá osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte)

Ve třídě

 • neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem

Zákonný zástupce odevzdá ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění dítěte a členů společné domácnosti (formulář na stránkách školy nebo u vchodu do MŠ).

Dokumenty