AKTUÁLNĚ

INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO ŠKOLY

01.06.2023

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИЙОМ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ

Подати заяву на регістрацію до початкової школи буде можливо з 1. 6. по 2. 6. 2023  14:00 до 16:00 в школі

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта) зі змінами внесеними поправкою № 20/2023 ЗБ.

 

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola, Kubatova1

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

            Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 1. 6. 2023 – 2. 6. 2023
 

Místo zápisu: Seznam škol – viz příloha / Місце запису: список шкіл - див вкладення:

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

Žádosti o přijetí a vyplnění elektronického formuláře najdete na internetové adrese https://zapiszscb.c-budejovice.cz od 22. 5. 2O23 do 31. 5. 2023

Щоб подати заявку на вступ та заповнити онлайн-форму, будь ласка, відвідайте сайт

https://zapiszscb.c-budejovice.cz    22. 5. 2O23    до  31. 5. 2023

 

 

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2023 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole);

заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії, або можна забрати її особисто у відповідній школі);

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

документ, що дає право представляти дитину.

d) místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování) місце проживання дитини (наприклад, договір оренди, довідка про житло)
 

4.  O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.
 

5.  Podat žádost je možné v termínu konání zápisu do ZŠ : 1. 6. a 2. 6. 2023 v čase 14:00-16:00 na škole.

Подати заяву на регістрацію до початкової школи буде можливо з 1. 6. по 2. 6. 2023  14:00 до 16:00 в школі.

 

V /м. Českých Budějovicích, dne/дата 14. 2. 2023        

                                              

 Mgr. Libor Kocián

Ředitel základní školy / Директор початкової школи

 

 

INFORMACE A DOKUMENTY / ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ

 

PŘÍLOHA 1 - Bідомocti про  запис

PŘÍLOHA 2 - ТЕРМІН ЗАРАХУВАННЯ УКРАЇНСКИХ ДІТКЕЙ ДО (1 класів) ЗАПИС ДО ШКОЛИ - УЧНІ З УКРАЇНИ

PŘÍLOHA 3 -ТЕРМІН  ЗАРАХУВАННЯ УКРАЇНСКИХ ДІТКЙ ДО(2-9 -х класів) ЗАПИС ДО ШКОЛИ - УЧНІ З УКРАЇНИ

PŘÍLOHA  4 - Заява про зарахування дитини до початкової школи

PŘÍLOHA  5 - Критерії зарахуваення 2023/2024

Dokumenty