AKTUÁLNĚ

Aktuální informace k nástupu do školy žáků 9. ročníku

11.05.2020

Přítomnost žáků 9. tříd ve škole od 11. 5. 2020

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků na prezenčním vzdělávání je pouze dobrovolná. Zájem o zařazení vašeho dítěte do prezenční výuky hlaste vašim třídním učitelům nejpozději do 7.5. 2020.

Žákům 9. tříd ZŠ a MŠ Kubatova je umožněna účast na prezenčním vzdělávání ve dnech úterý a čtvrtek od 8.30 do 11.45 hod., od 12.5.2020 dále.  Výuka bude probíhat ve dvou 90 min. blocích českého jazyka a matematiky, s 15. min přestávkou. Školní jídelna nebude pro žáky otevřena. O jejím případném zpřístupnění budete informováni.

Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (prohlášení máte v dokumentech pod textem), které obsahuje:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.  Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.

Přihlášením a odevzdáním čestného prohlášení rodič potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami prezenční výuky.

Distanční vzdělávání pro žáky, kteří nebudou přítomni ve škole, bude probíhat stejnou formou jako doposud. Domácí práce z ostatních předmětů (naukových, jazyků) bude plněna pouze dobrovolně.

Dokumenty