AKTUÁLNĚ

Aktuální informace k nástupu do školy žáků 6. - 8. ročníku

30.06.2020

Přítomnost žáků 6. - 8. tříd ve škole od 8.6. 2020

V souladu s aktualizací usnesení vlády č. 491 ze dne 27. května 2020 je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně pro účely konzultací, socializačních aktivit, vyzvednutí školních potřeb a vysvědčení. Účast žáků na konzultacích je pouze dobrovolná. Zájem o zařazení vašeho dítěte do prezenční výuky hlaste třídnímu učiteli nejpozději do 1. 6. 2020 – 12:00 hod. Do zprávy (přes Bakaláře) třídnímu učiteli uveďte: Můj syn/dcera (jméno, příjmení) nastoupí od 8. 6. 2020 do  školy ke konzultacím.

Dle počtu přihlášených bude zvolen režim konzultací. Jednalo by se o jeden až dva dny v týdnu na ročník. Obsahem bude zařazení českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a třídnické hodiny. Konzultace budou probíhat od cca 8.30 do 12.00. V případě značného zájmu ze strany žáků může nastat situace, kdy z organizačních důvodů dle podmínek MŠMT nebude možné prezenční účast žáků 2. stupně umožnit. Práce z ostatních předmětů je plněna nadále distančně.

Po zjištění zájmu budete blíže informováni vašimi třídními učiteli.

O zařazení žáků do skupin (o počtu 15 žáků) rozhoduje ředitel školy.

Školní jídelna nebude pro žáky 2. stupně z organizačních důvodů otevřena.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (prohlášení máte v příloze, popř. na stránkách školy):

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  •  písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 6.- 8. ročníku. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků.

Přihlášením a odevzdáním čestného prohlášení rodič potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami prezenční výuky.

Distanční vzdělávání pro žáky, kteří nebudou přítomni ve škole, bude probíhat stejnou formou jako doposud.

Dokumenty