AKTUÁLNĚ

Aktuální informace k nástupu do školy žáků 1. stupně

30.06.2020

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole od 25. 5. 2020

V souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na organizovaných a zájmových aktivitách formou školních skupin.

Účast žáků na prezenčním vzdělávání je dobrovolná. Žáci, kteří se nebudou účastnit prezenční výuky, budou pokračovat v plnění úkolů distančního studia podle stávajícího režimu.

Žáci budou zařazeni do skupin dle rozhodnutí ředitele ZŠ, které bude vycházet z organizačních možností školy. Není možné zaručit zachování skupin podle tříd a třídních učitelů. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Dopolední výuka bude probíhat pravidelně každý den, pro 1.-3. třídy od 8.00 – 11.40 (oběd pravděpodobně od 13.00 – 14.00), 4.-5. třídy 8.00 – 12.35 (oběd pravděpodobně od 11.00 -13.00). Časy nástupu do školy budou upřesněny dle počtu přihlášených.

Rozvrh a obsah výuky stanoví příslušný vyučující. Obsah bude zaměřen na plnění úkolů distanční výuky. Tělesná výchova nebude probíhat.

Odpolední skupiny budou organizovány do 16.00 pouze pro 1.- 3. ročník, pro další ročníky dle možností. Obsahem bude zájmové vzdělávání vycházející ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.

Ranní družina není poskytována.

Škola bude zajišťovat obědy pro žáky 1. stupně v souladu s doporučením MŠMT.

Závaznou přihlášku zasílejte do Bakalářů – Komens nebo emailu vašim třídním učitelům nejpozději do 15.5. 2020. Informaci prosím doplňte základními údaji:

  1. jméno a příjmení
  2. oběd ANO –NE
  3. odchod - po obědě nebo odpoledne cca v ….hod.

Při prvním vstupu do školy (25.5.) je nutné předložit zákonným zástupcem žáka podepsané Čestné prohlášení (prohlášení máte v dokumentech pod textem), které obsahuje:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Bez tohoto prohlášení nemůže být žák do třídy vpuštěn! Přihlášením a odevzdáním čestného prohlášení rodič potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami prezenční výuky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 1. stupně.  Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

Dokumenty