Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Pro přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména:

 • – přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • – přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;
 • – uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí (pořadí nevyjadřuje preferenci),
 • – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2020;
 •  – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2020;
 • – termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího řízení je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2020;
 • – přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.
 • povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.
 • – Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • – jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2020.
 • – školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.
 • – vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů (pod registračním číslem v budově školy a na internetu) i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2020;
 • – u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. koná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.
 • – po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).
 • – každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“).
 • – uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.
  Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 13. a 14. května 2020.

 

Podrobné informace na:

https://prijimacky.cermat.cz/

www.msmt.cz

www.infoabsolvent.cz

www.impulsprokarieru.cz

 

 

Přihlášky ke studiu dostanou žáci v ZŠ.

Za řádné vyplnění přihlášky a její včasné podání odpovídá uchazeč, resp. zákonný zástupce. ZŠ potvrzuje pouze výpis známek z vysvědčení (na zadní straně přihlášky).

Přihlášky (totožné – stejné pořadí škol), případně další dokumenty, pošlete doporučeně poštou do obou škol. Můžete je také podat ve škole osobně a nechat si potvrdit převzetí přihlášky.

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než podáte přihlášku, je dobré ověřit si všechny potřebné informace k oboru na webu vybrané školy.

 

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělávání.

 

TERMÍN KONÁNÍ

ČTYŘLETÉ OBORY

ŠESTILETÁ  A OSMILETÁ GYMNÁZIA

1. řádný termín

14. dubna 2020

16. dubna 2020

2. řádný termín

15. dubna 2020

17. dubna 2020

1. náhradní termín

13. května 2020

13. května 2020

2. náhradní termín

14. května 2020

14. května 2020

Samotný čas konání jednotných testů bude stanoven tzv. jednotným zkušební schématem, které vyhlásí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. ledna 2020.
Uchazeči konají jednotné testy přímo na školách, na které podali přihlášky ke vzdělávání.

Jednotná přijímací zkouška je povinná pro všechny maturitní obory, ve všech středních školách bez ohledu na zřizovatele a ve všech formách vzdělávání. Je realizována formou písemných testů ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Přípravu  zadání, distribuci a vyhodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.  Jednotná  zkouška se týká i 4, 6 a 8letých oborů gymnázií a také gymnázií  se sportovní přípravou (GSP), kde žák vykoná i talentovou zkoušku.
(Výhoda jednotných zkoušek: pokud žák/yně využije možnosti podat dvě přihlášky a zkoušku tedy vykoná dvakrát, do hodnocení se vždy započítá lepší výsledek.)
Pokud se bude žák/yně hlásit na maturitní obor s talentovou zkouškou ze skupiny oborů 82 Umění a užité umění, do uměleckých oborů v konzervatořích nebo na učební obory, jednotnou zkoušku konat nebude.

Jestliže se ředitel střední školy rozhodne pro konání školní přijímací zkoušky, vyhlásí k ní dva volitelné termíny pro její vykonání. Jeden z nich si žák/yně vybere a zapíše do přihlášky k oboru. Nejpozději 14 dní před jejím konáním dostane uchazeč písemnou pozvánku.

Platí pro všechny obory.

 

Zápisový lístek dostane zákonný zástupce žáka v naší základní škole – pro obory s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2019, pro ostatní obory během ledna 2020 (nejpozději však do 15. března 2020) na základě předložení dokladu totožnosti (OP, ŘP, pas) v době konzultačních hodin (budou v lednu aktualizovány) u kariérového poradce.

Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě úspěšného odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Další výjimkou je  situace uchazeče,  který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou, byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání/přijetí a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.
Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu.

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Přehled o volných místech na středních školách (průběžně aktualizovaný) najdete na webových stránkách krajského úřadu:

http://www.kraj-jihocesky.cz/35/odbor_skolstvi_mladeze_a telovychovy.htm (Volná místa)

dále pak na webových stránkách jednotlivých škol.

Ve druhém kole, příp. dalších kolech, není již počet přihlášek omezen.

Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. Škola vyhlašuje už jen jeden termín. Jednotná zkouška se již nekoná.

 

Další informace:

 

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami

Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.

Ředitel střední školy upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení.

 

Úprava  podmínek  osobám, které získaly předchozí vzdělání mimo území ČR

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

 

 

 

Informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků k průběhu přijímacího řízení a podávání přihlášek dne 21.11.2019 od 17:00 hod. (třída 9.A)

 

 

Dokumenty