AKTUÁLNĚ

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019

05.03.2018

Termín a místo zápisu
Ředitel ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice stanovil podle § 36, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. dny k provedení zápisu do 1. tříd ZŠ na:
• 5. dubna 2018 (čtvrtek) 14.00 - 17.00 hodin
• 6. dubna 2018 (pátek) 14.00 - 17.00 hodin

Věk dítěte
Zápisem mohou projít všechny děti, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2018, případně dítě starší, kterému byl odložen počátek povinné školní docházky.
Odklad povinné školní docházky
:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 5. 4. do 6. 4. 2018) o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Potřebné doklady
• řádně vyplněná „Žádost o přijetí“ a popřípadě i „Žádost o odklad“
https://zapiszscb.c-budejovice.cz/ - portál je možný využít i k rezervaci času zápisu.
Vše je možné v době od 5. 3. do 4. 4. 2018 .
Vytištěnou a podepsanou žádost oběma rodiči (zákonnými zástupci) předložíte u zápisu. Pokud nemáte možnost využít elektronickou formu, všechny potřebné úkony budou provedeny při zápisu dne 5. nebo 6. 4. 2018 na místě, příp. v rámci dne otevřených dveří 7. a 21. 3. 2018 od 8:00 do 11:30.
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce
• doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)
• případně rozhodnutí ředitele o předcházejícím odkladu povinné školní docházky - podléhají též výše uvedeným podmínkám.
- další informace k zápisu:  http://www.c-budejovice.cz/zapisy-zaku-do-skol-se-blizi

Kritéria přijetí
Pro školní rok 2018/2019 bude přijato 66 dětí podle následujících kritérií:
1. Na prvním místě budou přijaty děti s trvalým bydlištěm ve  školském obvodu  ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice, v případě vyššího počtu žádostí o přijatých rozhodne los.
2. V případě nižšího počtu žádostí dětí ze školského obvodu budou dále přijaty děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice, a to dle kritérií:
a) starší sourozenec je v den zápisu žákem ZŠ a MŠ, Kubatova 1, České Budějovice,
b) menší vzdálenost trvalého bydliště přijímaného dítěte od školy (měřeno od vchodu bydliště dítěte k hlavnímu vchodu budovy ZŠ dle Google Maps).

Dokumenty