AKTUÁLNĚ

Co dělat v případě nepřijetí uchazeče v 1. kole přijímacího řízení

12.06.2020

Podání žádosti o nové rozhodnutí

Přestože uchazeč nemůže podle zákona č. 135/2020 Sb. podat žádost o odvolání, ředitel školy může dodatečně rozhodnout o přijetí uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b správního řádu.

Ředitel školy může tímto způsobem přijmout uchazeče, který:

  1. uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria hodnocení pro přijetí, ale
  2. nebyl přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy má podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, povinnost společně s rozhodnutím o nepřijetí zaslat všem nepřijatým uchazečům, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, ale nebyli přijati z důvodu počtu přijímaných uchazečů, poučení o možnosti podat žádost o vydání nového rozhodnutí

Podání a vyřízení žádosti

Uchazeč může odevzdat řediteli školy žádost o vydání nového rozhodnutí do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí (počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí). Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.

Aby ředitel školy mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  1. existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  2. uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů.

Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí řídí pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. Nové rozhodnutí může vydat až po uběhnutí lhůty pro podání žádosti o nové rozhodnutí u všech uchazečů a po shromáždění všech došlých žádostí. Při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí. Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.

 

Střední školy, které nenaplní své kapacity v prvním kole, vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří v 1. kole přijímacího řízení neuspěli, sledují Přehled volných míst na středních školách (průběžně aktualizovaný) na webových stránkách krajského úřadu:

https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-ve-skolnim-roce-2019/2020

a dále pak na webových stránkách jednotlivých škol.

Ve druhém kole, příp. dalších kolech, není již počet přihlášek omezen.

Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor.  Jednotná zkouška se již nekoná.

Není vyloučené, že na některých školách se bude přijímat ještě v době letních prázdnin.

Dokumenty