Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Záznam nové přednášky pro rodiče od pražské společnosti To dáš!, která připravuje děti na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek. Odkaz bude aktivní do 21.3.2023, přednáška trvá cca 60 minut. Doporučuji také shlédnutí videozáznamu z 18.2.2023 s nnázvem Časté chyby a chytáky, který najdete pod 1. videem z 26.2.2023.

K přednášce se připojíte přes tento odkaz.

 

Aktuální informace k přijímacímu řízení v tomto školním roce najdete na následujících odkazech:

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://prijimacky.cermat.cz/

 

Přehled škol:

www.atlasskolstvi.cz

www.stredniskoly.com

www.impulsprokarieru.cz/stredni-skoly

 

Informace pro uchazeče o studium oborů vzdělání s talentovou zkouškou:

https://infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-03

Přihlášky se podávají do 30. 11. 2022.

Informace pro uchazeče o studium oborů vzdělání bez talentové zkoušky:

https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci-rizeni-Jdu-do-maturitniho-oboru

Přihlášky se podávají do 1. 3. 2023. 

 

Přihlášky ke studiu

Přihlašování na střední školu se provádí prostřednictvím přihlášky.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky pro obor vzdělání s talentovou zkouškou (TZ) a nejvýše dvě přihlášky pro ostatní obory vzdělání (bez talentové zkoušky); pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Pro usnadnění celého procesu vydává naše škola žákům 2 přihlášky již potvrzené a částečně vyplněné (osobní údaje žáka a prospěch z posledních 2 ročníků). Tiskneme je na bílý papír z programu Bakalář. 

ZŠ zodpovídá pouze za opis klasifikace z vysvědčení na zadní straně - hodnocení z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, u oborů s talentovou zkouškou klasifikace ze 7. a 8. ročníku.

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu pandemie v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno (v souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky číslo 353/2016 Sb.), že školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Na přihlášce vyplníte název a adresu vybraných škol, obor a jeho kód. Celostátně stanovené termíny pro jednotnou přijímací zkoušku (JPZ – testy z M a Čj) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky vyplývá z pořadí škol (oborů vzdělání s maturitní zkouškou) zapsaných na 1. nebo 2. místě v přihlášce.

 U oborů s TZ se uvádí termín talentové zkoušky do příslušné kolonky (výběr ze 2), termín školní zkoušky se vyplní, pokud je stanoven. Školní zkouška se koná v období od 12. do 28. 4. 2023 pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (výběr ze 2 termínů) a pro ostatní obory vzdělání v období od 22. 4.  do 30. 4. 2023.

Specifika k přijímacímu řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou (GSP) naleznete v dokumentech pod textem.

Před podáním přihlášky je také třeba zjistit, zda je pro vybraný obor nutné doložit lékařský posudek. Lékař potvrzuje zdravotní způsobilost přímo do přihlášky (obsáhlejší lékařský posudek se přikládá jako příloha).

Nezapomeňte přihlášky podepsat (uchazeč i zákonný zástupce) a vyplnit datum narození zákonného zástupce v její dolní části.

Schopnosti, vědomosti, zájmy a talent uchazeče (2. strana přihlášky) – údaje lze doplnit ve zvláštní příloze (+ průvodní dopis), především v návaznosti na kritéria přijímání. Jedná se například o ověřené kopie diplomů (krajské a okresní kola soutěží a olympiád) a jiných osvědčení, která by mohla přispět  k navýšení bodů. Stačí přiložit jen k jedné přihlášce a uvést číslo spisu školy – podrobněji viz.vysvětlivky k přihláškám.

V přihlášce neškrtejte a nepoužívejte bělítko.

Možnost doložit doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření    pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

Za řádné vyplnění přihlášky a její včasné podání odpovídá uchazeč, resp. zákonný zástupce.

Nikdy se nedá vyloučit dodatečná změna, takže ještě než podáte přihlášku, je dobré ověřit si všechny potřebné informace k oboru na webu vybrané školy.

Přihlášky se posílají doporučeně. Mohou být na vybrané školy doručeny i osobně. 

 

Dalším důležitým dokumentem v přijímacím řízení je Zápisový lístek  (ZL).

ZL dostane zákonný zástupce žáka v naší základní škole – pro obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022, pro ostatní obory v únoru 2023 (nejpozději však do 15. března 2023) na základě předložení platného dokladu totožnosti (OP, ŘP, pas, doklad o trvalém bydlišti) v době konzultačních hodin (budou aktualizovány) u kariérového poradce.

Zápisový lístek je nutné vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení. Odevzdáním ZL se potvrzuje zájem o studium na příslušné škole. Jestliže žák uspěje ve dvou školách, má právo si vybrat jednu z nich a do té ZL podat. Pokud jej žák neodevzdá, vzdává se tak možnosti studia na dané škole.

Zapsaný uchazeč již své rozhodnutí nemůže změnit. Výjimkou je situace, kdy byl přijat do druhé školy na základě úspěšného odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Další výjimkou je  situace uchazeče,  který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou, byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. Zápisový lístek je mu vrácen po předložení výsledku odvolání/přijetí a není rozhodující, ve kterém kole řízení úspěšné odvolání proběhlo.

Platný je pouze originál tiskopisu s příslušnými znaky. Při jeho ztrátě nebo poškození je nutné požádat o vydání duplikátu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě  3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

TERMÍN KONÁNÍ

ČTYŘLETÉ OBORY

ŠESTILETÁ A OSMILETÁ GYMNÁZIA

1. řádný termín

13. dubna 2023

17. dubna 2023

2. řádný termín

14. dubna 2023

18. dubna 2023

1. náhradní termín

10. května 2023

10. května 2023

2. náhradní termín

11. května 2023

11. května 2023

 

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla   při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Další kola přijímacího řízení:

Střední školy, které nenaplní 1. ročníky v prvním kole, vyhlásí druhé kolo přijímacího řízení.

Přehled o volných místech na středních školách (průběžně aktualizovaný) najdete na webových stránkách krajského úřadu: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy

dále pak na webových stránkách jednotlivých škol.

Ve druhém kole, příp. dalších kolech, není již počet přihlášek omezen.

Do přihlášky se píše jen jedna škola a jeden obor. Škola vyhlašuje už jen jeden termín. Jednotná zkouška se již nekoná.

Příprava na přijímací zkoušky:

www.scio.cz

https://www.to-das.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.statniprijimacky.cz

www.proskoly.cz

www.skolaposkole.cz

 

Dokumenty

Fotogalerie

Vzor vyplněné přihlášky 2020/21

Vzor vyplněné přihlášky 2020/21